Radca Prawny

 

Stanowisko Radcy Prawnego
 

 

Do zadań stanowiska należy:

a) opracowywanie i opiniowanie pod względem prawnym projektów, zarządzeń, uchwał, regulaminów, decyzji, postanowień i

innych aktów wydawanych w postępowaniu administracyjnym oraz w postępowaniu egzekucyjnym w administracji;

b) udzielanie porad i opinii prawnych przez opracowanie wyjaśnień na żądanie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz kierowników komórek organizacyjnych Powiatowej Stacji;

c) bieżące informowanie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i kierowników zainteresowanych komórek organizacyjnych Powiatowej Stacji Sanitarnej o nowych przepisach związanych z działalnością organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej;

d) informowanie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stwierdzonych faktach istotnego naruszania w działalności Powiatowej Stacji Sanitarnej obowiązujących przepisów;

e) przygotowywanie i składanie projektów wniosków o ukaranie do sądów grodzkich;

f) przygotowywanie spraw związanych z wszczynaniem i powadzeniem dochodzenia oraz wnoszenia i popierania oskarżenia w postępowaniu uproszczonym według odrębnych przepisów;

g) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny zapewnia udział radcy prawnego w postępowaniu:

   1) przed Sądem Najwyższym, Naczelnym Sądem Administracyjnym oraz przed naczelnym lub centralnym organem administracji państwowej,

   2) przed Sądem Okręgowym, Sądem Apelacyjnym oraz przed organem drugiej instancji w postępowaniu administracyjnym;

h) w sprawach nie wymienionych w pkt. a-g zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. 02.123.1059 ze zmianami).

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Zbigniew Kołodziejski
(2004-10-18 11:07:48)
Ostatnio zmodyfikował:
Zbigniew Kołodziejski
(2020-11-05 14:22:46)