ZNS

 

Stanowisko ds. Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego
tel. 75-646-66-97

st. asystent - Janina Lozer
 

Do zadań stanowiska należy:

a) opiniowanie wniosków zabudowy i zagospodarowania terenu, dokumentacji technicznych poza zastrzeżonyni kompetencją
dla Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego i Głównego Inspektora Sanitarnego;
b) dokonywanie kontroli obiektów w trakcie realizacji budowy;
c) dokonywanie odbiorów techinicznych obiektów nowo budowanych lub modernizowanych;
d) współpraca z innymi komórkami Powiatowej Stacji Sanitarnej;
e) udział w naradach uzgadniających plany zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego powiatu;
f) opiniowanie projektów planów zagospodarowania przestrzennego;
g) załatwianie skarg i zażaleń;
h) współpraca z innymi instytucjami;
i) udział w szkoleniach i instruktażach organizowanych przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną oraz inne instytucje.

 

Wydawanie wszelkich opinii, decyzji, zezwoleń leży w gestii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

Wytworzył:
Udostępnił:
Zbigniew Kołodziejski
(2004-09-30 11:25:25)
Ostatnio zmodyfikował:
Zbigniew Kołodziejski
(2019-05-27 13:22:05)